Изложбата „Време и трансформация на едно училище в с. Хвойна“

Видео от изложбата тук  и  интервю тук

„Време и трансформации на едно училище в село Хвойна“

Фотографската изложба на Мариана Камбурова „Време и трансформации на едно училище в село Хвойна”, освен добре реализиран художествен проект, е събитие с важен принос в областта не само на фотографията и визуалните изкуства, но и на антропологията и социалната културология. Изложбата ни представя художествената гледна точка на автора свързана с наболял за българското общество проблем – демографската криза и проблемите свързани с опазването на колективната културна памет от малките общности в България.

Изложбата е добре аранжирана, тематично правилно структурирана и технически добре реализирана. Фокусира се върху училището в село Хвойна и проблемите свързани със съхранението му като живо обществено пространство. Изборът на Мариана Камбурова за тема за изложбата  и обект за художествена интерпретация не е случаен. От една страна той е генеалогично предопределен – унаследените връзки в рода на автора с родопчани, от друта е сантиментално обусловен – чрез изразената лична подкрепа от нейна страна в подпомагане усилията на хвойненци и потомците им да съхранят във времето като публично пространство сградата на своето училище. Част от посланията на изложбата са насочени  именно към популяризирането на общата им кауза в тази посока. Но погледнат от друг ъгъл – проектът не отразява само колективните стремления на относително малката родопска общност, а преди всичко философските и естетични,  личните художествени  и най-вече фотографски търсения на своя автор. Интересното в случая е, че темата на изложбата не е оставена от автора да се развие ограничено в територията на частното, а напротив –  тя съумява художествено да я транслира към едно друго русло и да ни въведе в голямата картина на съвремието ни  – тази на сблъсъка между индивида с и трасформативните глобални социални процеси. В този контекст проектът убедително обследва връзката между личната и колективна памет и тяхното взаимно противостояние в културологичен  план. Проектът  надскача пределите на локалното – училището и жителите на с. Хвойна, като успява чрез антропологично обследване  и смели художествен експерименти  да загатне за глобална проблематика свързана със загубата на традиционни култури  в модерните общества.

В заключение може да се обобщи, че Мариана Камбурова чрез своя проект не само визуално провокира, но и социално въздейства, като ангажира вниманието и емоциите на публиката към актуални демографски и културни проблематики от българската  действителност. Изложбата не се вписва в тясната рамка на локално събитие, защото успява да разгърне социалната си ангажираност до мащабите на общозначимото и да представи загубите и културните трансформации в съвременния свят.

                                                                                                                                                      Александър Гьошев